Policy & mål

Verksamhetsutveckling

Kontakta oss för skadebesiktning

Kvalitetspolicy

Dösebacka Lackering AB ska verka för att uppfylla alla förväntningar vi har från våra kunder, myndigheter samt anställd personal.
Att uppfylla kraven genom en ständig förbättring av kunskaper, genom utbildning, och därigenom ett ökat engagemang av personalen.
Att vara lyhörd och prova och utvärdera senaste teknologin.

Övergripande Kvalitetsmål

 • Fler utbildningstimmar per anställd.
 • Registrera och åtgärda förbättringsmöjligheter.
 • Ökad kvalitet genom dokumentation av rundgångar.

Miljöpolicy

Vårt företag och vår personal ska alltid tillse att gällande lagar, krav och bestämmelser efterlevs. Genom utbildning ska ökat engagemang påverka personal till att bidra med en sänkning av miljöbelastningen. Vi väljer i första hand leverantörer som själva aktivt arbetar med sitt miljöansvar.

Miljömål

 • Minska företagets miljöbelastning genom att öka andelen plastreparationer.
 • Minskad energiförbrukning per objekt/omsättning.

Arbetsmiljöpolicy

Företaget planerar, leder och följer upp verksamheten så att vi säkerställer att Arbetsmiljölagens krav är uppfyllda.

 • Arbetsmiljöfrågorna är en självklar del i verksamheten
 • Arbetsplatsen skall så långt möjligt anpassas till individens förutsättningar
 • Mental hälsa är en viktig del av arbetsmiljön
 • Personligt ansvar för arbetsmiljön är en förutsättning för framgång i arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsmiljön skall förbättras kontinuerligt i den takt som förutsättningarna tillåter genom aktivt miljöarbete där alla deltar
 • Vi strävar efter att uppnå jämn könsfördelning för olika arbetsuppgifter på alla områden där detta inte bedöms som uppenbart olämpligt
 • Föräldraskap skall underlättas där detta är förenligt med verksamheten i övrigt
 • Ömsesidig respekt och hänsyn till personlig integritet är en självklarhet i det dagliga samarbetet

Arbetsmiljömål

 • Att varje år genomföra en utvärdering, prioritering av åtgärder, för att ständigt förbättra vårt dagliga arbete.
 • Att genomföra en om & tillbyggnad av lokaler och utrustning för att uppnå bättre och trevligare arbetsmiljö.

Alkohol och drogpolicy

Alkohol-/drogberoende är en sjukdom. Ingen rår för sin sjukdom men var och en har själv ansvar för sitt tillfrisknande. Missbruk är inte en privatsak, det berör alla på en arbetsplats. Missbruk av droger skall beaktas och åtgärder vidtas för att stödja rehabilitering vid upptäckt missbruk. På arbetsplatsen får alkohol eller andra droger inte användas.
Vi har alla ett ansvar att ingripa när en arbetskamrat missbrukar droger.

Trafiksäkerhetspolicy

Vi skall förhindra och förebygga trafikolyckor både under arbetstid, vid arbetsresor och under fritid.

Detta uppnår vi genom att upprätta och övervaka klara regler för av vem och hur fordon hanteras och framförs av vår personal och besökare hos oss. Egna fordon skall underhållas enligt servicebok. Parkeringsplatser skall finnas i tillräcklig omfattning. Transporter som utförs av oss skall alltid ske med fokus på följande:

 • Användanda bilbälte
 • Att följa lagstadgade hastighetsbestämmelser
 • Att anpassa hastigheten efter väglag och trafiksituation
 • Att hålla avstånd till framförvarande fordon
 • Att vara nyktra och drogfria